Co je to GEORADAR?

Krátká definice:
Zařízení, které vidí pod zem. Takový zemní sonar. Hloubkový dosah a rozlišení určuje frekvence použitých antén. Čím rozdílnější jsou vlastnosti podzemních struktur, tím jasněji jsou georadarem rozlišitelné.

Dlouhá definice:
Zařízení, v základu sestávající z generátoru (vysílače) krátkých elektromagnetických pulsů, které jsou vysílány do země a přijímače, jenž je schopný tyto pulsy v co nejširším spektru zaznamenávat. Zaznamenává se čas odrazů a jejich fázové posuvy. Pulsy jsou vysílány i přijímány pomocí antén, které jsou zpravidla konstruovány na specifické frekvence. Platí, že čím je nižší frekvence antén, tím větší je hloubkový dosah, ale zároveň klesá rozlišovací schopnost. Při volbě vhodných antén pro daný průzkum jde tedy většinou o kompromis mezi hloubkovým dosahem a požadovaným rozlišením. Dále je potřeba zařízení (počítač), kterým je možné nastavit parametry měření, a zaznamenávat přijímačem naměřené hodnoty. Výstupem z měření je radarogram.

Co je to RADAROGRAM?

Radarogram je grafické 2D zobrazení naměřených hodnot georadarem. Díky AD převodníku se přijaté elektromagnetické pulsy převedou do digitální podoby. Pomocí vyhodnocovacího programu se jednotlivým odrazům přiřadí konkrétní barvy. Čím je rozdíl vlastností materiálu větší, tím kontrastnější je přechod barev. Veškeré anomálie se tak v homogenním prostředí projevují kontrastním přechodem barev. Čím je hledaný objekt větší a čím rozdílnější má vlastnosti od okolního prostředí, tím lépe je v radarogramu rozpoznatelný.

Uplatnění georadaru

Průzkum před zahájením stavební činnosti

 • lokalizace dutin, zasypaných sklepů
 • lokalizace starších základů budov
 • vyhledávání inženýrských sítí a starších výkopů
 • zjištění úrovní jednotlivých vrstev půdy
 • zjištění úrovně skalního podloží
 • zjištění geologických zlomů
 • trasy vedení pod řekami
 • vytyčení bezpečných tras pro horizontální vrtání a protlaky
 • zjištění neznámých objektů v trase protlaků
 • Vyhledávání inženýrských sítí

 • plastové plynové potrubí
 • kovové, plastové vodovodní a odpadní potrubí
 • keramické a betonové odpadní kanály
 • telekomunikační optické kabely
 • ostatní kovové potrubí a kabely všech typů
 • Kontrola a průzkum podzemních a podvodních objektů

 • betonové objekty - rozložení kovových armatur
 • stav podloží pod silnicemi - dutiny, tloušťky podsypů
 • měření sesuvů vozovek a jejich krajnic
 • zasypané černé skládky a trativody
 • ztracené barely s nebezpečnými chemikáliemi
 • ukryté objekty, kriminalistický průzkum
 • vyhledávání staré munice
 • mapování objektů pro archeologii
 • zjištění hloubek a množství nánosů v řekách
 • měření míry zabahnění v rybnících
 • vyhledávání potopených objektů